سامانه‌ی گزارش‌های مدیریت اقتصادی ‌ از طریق ارائه گزارش‌ها و نمودارهای پویا از شاخص‌های مدیریت اقتصاد، بستر مناسبی را جهت به‌روزآوری دانش، تحلیل وقایع اقتصادی و تصمیم‌سازی مدیران فراهم آورده است. این امر در تحقق بخشیدن به اهداف اصلی سامانه‌های "شناسایی هوشمند تخلفات اقتصادی" و "جامع تجارت ایران" نقش مهمی ایفا خواهد کرد. شماره پشتیانی: ۴۱۳۹۱۳۲۳-۴۱۳۹۱۳۲۹

{{error.username}}
کد ملی ۱۰ رقمی
{{error.name}}
{{error.family}}
{{error.email}}
حداقل ۸ کاراکتر شامل حروف بزرگ و کوچک انگلیسی و علامت
{{error.password}}
{{error.passwordRepeat}}
۰۹
{{error.mobile}}
{{error.captcha}}
{{error.activationCode}}
زمان باقیمانده {{persian(timer)}} ثانیه
{{error.general}}
{{error.submit}}